Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OZO v prevenci rizik BOZP

 

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP: 
z. č. 262/2006 Sb., z. č. 309/2006 Sb., z. č. 258/2000 Sb.

- Zpracování kompletní dokumentace BOZP
- Identifikace a vyhodnocení rizik 
- Kategorizace prací 
- Provádění vstupních a periodických školení 
- Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP 
- Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání
- Zastupování klienta při jednání s OIP 
- Provádění pravidelné kontrolní činnosti pracoviště ve smyslu §102, odst. 3 ZP
- Provádění tematických prověrek dle ZP 
- Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště dle NV č. 11/2002 Sb. 
- Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle z. č. 309/2006 Sb.
- Zpracování provozních řádů, řádů skladů a bezpečnostních předpisů 

- Veškeré další služby v oblasti BOZP