Požární ochrana

OZO v požární ochraně

 

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast PO: 
z. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.

- Zpracování kompletní dokumentace
- Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem do požární knihy 
- Provádění vstupních a periodických školení 
- Zpracování začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí 
- Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště
- Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO 
- Asistence při mimořádných událostech ( požár, havarijní stavy apod.) 
- Součinnost při kontrole klienta HZS 
- Revize a prodej přenosných hasících přístrojů (PHP) a hydrantů
- Vedeni požární knihy 
- Veškeré další služby týkající se PO